Rejniak.eu

        

Iventy

Iventy

Iventy

Iventy

Iventy

Iventy

Iventy

Iventy

Iventy

Iventy

Odszkodowania

Odszkodowania

Odszkodowania

Odszkodowania

Odszkodowania

Odszkodowania

Odszkodowania

Odszkodowania

Odszkodowania

Odszkodowania

Odszkodowania

 

 

 

Akcje pracownicze

Czym są akcje pracownicze?

Akcje pracownicze to papiery wartościowe, jakie pracownicy przedsiębiorstw prywatyzowanych przez Skarb Państwa otrzymali, jako gratyfikacje pozapłacowe, proporcjonalnie do stażu pracy w przedsiębiorstwie państwowym, na podstawie ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiębiorstw Państwowych z 30. sierpnia 1996 roku. W zależności od czasu prywatyzacji przedsiębiorstwa i przekształcenia formy prawnej akcje pracownicze zostały przyznane w formie gratyfikacji pozapłacowych wynikających ze stażu pracy pracownika przypisanych bezpłatnie, lub płatnie w preferencyjnej cenie.

Akcje pracownicze są pełnoprawnymi papierami wartościowymi, a ich nabycie upoważnia nie tylko do praw o majątkowym charakterze własności, ale również do corocznego odbioru wypłacanej dywidendy oraz udziału w walnych zgromadzeniach danej spółki.

Co to jest odcinek zbiorowy?
Odcinek zbiorowy to dokument certyfikujący własność akcji, wydawany unikalnie przez spółkę, do której akcji został wydany. Odcinek zbiorowy w przypadku akcji imiennych potwierdza informacje zawarte w księdze akcyjnej w zakresie serii, ilości i numerów akcji.

Jakie informacje są umieszczone na odcinku zbiorowym?
KSH nakłada na podmioty akcyjne konieczność przedstawienia podstawowych informacji o akcjach, jakie certyfikuje odcinek zbiorowy. Są to:
nazwa spółki
liczba akcji
seria i numery akcji
wartość nominalna akcji
data wydania odcinka zbiorowego
podpis uprawionego reprezentanta spółki

Co to jest wartość nominalna akcji?
Akcje dla pracowników posiadają nominalną wartość, która wynika z podziału kapitału zakładowego spółki przez liczbę akcji. Wartość nominalna jest wartością pierwotną i nie odzwierciedla wartości księgowej (majątku) spółki, ani wartości rynkowej. Wraz z rozwojem spółki jej wartość księgowa, jak i rynkowa rosną, a wartość nominalna pozostaje niezmienna, jeśli nie dojdzie do podwyższenia lub obniżenia kapitału nominalnego lub umorzenia bądź dodatkowej emisji akcji.

Co to jest wartość księgowa akcji?
Wartość księgowa akcji wynika z podziału kapitału własnego spółki przez liczbę akcji. Kapitał własny stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki a jej zobowiązaniami. Wartość księgowa stanowi więc faktyczną wartość majątku przedsiębiorstwa. Istotny pozostaje fakt aktualnej wyceny aktywów posiadanych przez spółkę, przede wszystkim nieruchomości. Z przyczyn podatkowych, w przypadku wielu podmiotów ich wartości pozostają niedoszacowane, a faktyczna wartość księgowa przedsiębiorstwa jest wyższa (na co wskazuje dynamika wzrostu cen nieruchomości na przestrzeni ostatnich 20 lat).

Akcje pracownicze a wartość rynkowa
Wartość rynkowa akcji pracowniczych stanowi wartość transakcji, po jakiej dokonywane są transakcje zakupu i sprzedaży akcji, zarówno na rynku publicznym, jak i niepublicznym. Na rynku regulowanym wartość rynkowa akcji jest prezentowana na podstawie notowań ciągłych lub jednolitych. Główny parkiet prezentowania notowań jest administrowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Notowania spółek o mniejszej kapitalizacji mogą być prezentowane w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO), który jest również prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod mianem NewConnect. Rynek niepubliczny pozbawiony jest prezentowania wartości rynkowej akcji w zorganizowanym systemie notowań, w obiegu pozagiełdowym pozostają jednak akcje dużych spółek Skarbu Państwa i Spółek Samorządowych, czekających na upublicznienie. Wartość rynkowa wynika zarówno z czynników specyficznych dla spółki, jak i zewnętrznych lokalnych i makroekonomicznych:
potencjał rozwoju
dynamika wzrostu przychodów
potencjał kontraktowy
polityka dywidendowa
otoczenie rynkowe
koniunktura popytu na wyroby
wsparcie przez instytucje państwowe
zainteresowanie inwestorów branżowych i instytucjonalnych
wartość księgowa